أخر الاخبار

Write program to read the student’s name, gender, three scores and find the average of the scores .

Q - Write program to read the student’s name, gender, three scores and find the average of the scores then print “pass” when the average is greater than 50, otherwise print “failed”. 

Write program to read the student’s name, gender, three scores and find the average of the scores .


C#

sol//
using System;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        // Reading student's information
        Console.WriteLine("Enter student's name:");
        string name = Console.ReadLine();

        Console.WriteLine("Enter student's gender (M/F):");
        char gender = char.ToUpper(Console.ReadLine()[0]);

        Console.WriteLine("Enter score 1:");
        double score1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("Enter score 2:");
        double score2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("Enter score 3:");
        double score3 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        // Calculating average score
        double average = (score1 + score2 + score3) / 3;

        // Determining pass or fail
        string result = (average > 50) ? "pass" : "failed";

        // Printing result
        Console.WriteLine($"Student: {name}");
        Console.WriteLine($"Gender: {gender}");
        Console.WriteLine($"Average score: {average:F2}");
        Console.WriteLine($"Result: {result}");
    }
}


Output:
Enter student's name:
Ahmed
Enter student's gender (M/F):
M
Enter score 1:
75
Enter score 2:
60
Enter score 3:
85
Student: Ahmed
Gender: M
Average score: 73.33
Result: pass


C++

sol//
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
    // Declare variables
    string name;
    char gender;
    double score1, score2, score3, average;

    // Read student's information
    cout << "Enter student's name: ";
    getline(cin, name);

    cout << "Enter student's gender (M/F): ";
    cin >> gender;

    cout << "Enter score 1: ";
    cin >> score1;

    cout << "Enter score 2: ";
    cin >> score2;

    cout << "Enter score 3: ";
    cin >> score3;

    // Calculate average score
    average = (score1 + score2 + score3) / 3.0;

    // Determine pass or fail
    string result = (average > 50) ? "pass" : "failed";

    // Print result
    cout << "Student: " << name << endl;
    cout << "Gender: " << gender << endl;
    cout << "Average score: " << average << endl;
    cout << "Result: " << result << endl;

    return 0;
}


output:
Enter student's name: John Doe
Enter student's gender (M/F): M
Enter score 1: 85
Enter score 2: 70
Enter score 3: 65
Student: John Doe
Gender: M
Average score: 73.3333
Result: passC

#include <stdio.h>

int main() {
    // Declare variables
    char name[50];
    char gender;
    float score1, score2, score3, average;

    // Read student's information
    printf("Enter student's name: ");
    scanf("%s", name);

    printf("Enter student's gender (M/F): ");
    scanf(" %c", &gender);

    printf("Enter score 1: ");
    scanf("%f", &score1);

    printf("Enter score 2: ");
    scanf("%f", &score2);

    printf("Enter score 3: ");
    scanf("%f", &score3);

    // Calculate average score
    average = (score1 + score2 + score3) / 3.0;

    // Determine pass or fail
    char* result = (average > 50) ? "pass" : "failed";

    // Print result
    printf("Student: %s\n", name);
    printf("Gender: %c\n", gender);
    printf("Average score: %.2f\n", average);
    printf("Result: %s\n", result);

    return 0;
}


output:
Enter student's name: Alice
Enter student's gender (M/F): F
Enter score 1: 70
Enter score 2: 65
Enter score 3: 80
Student: Alice
Gender: F
Average score: 71.67
Result: pass


Python

def main():
    # Read student's information
    name = input("Enter student's name: ")
    gender = input("Enter student's gender (M/F): ")
    score1 = float(input("Enter score 1: "))
    score2 = float(input("Enter score 2: "))
    score3 = float(input("Enter score 3: "))

    # Calculate average score
    average = (score1 + score2 + score3) / 3

    # Determine pass or fail
    result = "pass" if average > 50 else "failed"

    # Print result
    print("Student:", name)
    print("Gender:", gender)
    print("Average score:", "{:.2f}".format(average))
    print("Result:", result)

if __name__ == "__main__":
    main()


output:
Enter student's name: John
Enter student's gender (M/F): M
Enter score 1: 75
Enter score 2: 60
Enter score 3: 85
Student: John
Gender: M
Average score: 73.33
Result: pass


Java

import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // Create Scanner object for user input
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Read student's information
        System.out.print("Enter student's name: ");
        String name = scanner.nextLine();

        System.out.print("Enter student's gender (M/F): ");
        char gender = scanner.next().charAt(0);

        System.out.print("Enter score 1: ");
        double score1 = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Enter score 2: ");
        double score2 = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Enter score 3: ");
        double score3 = scanner.nextDouble();

        // Calculate average score
        double average = (score1 + score2 + score3) / 3;

        // Determine pass or fail
        String result = (average > 50) ? "pass" : "failed";

        // Print result
        System.out.println("Student: " + name);
        System.out.println("Gender: " + gender);
        System.out.println("Average score: " + String.format("%.2f", average));
        System.out.println("Result: " + result);

        // Close the Scanner
        scanner.close();
    }
}


output:
Enter student's name: Alice
Enter student's gender (M/F): F
Enter score 1: 70
Enter score 2: 65
Enter score 3: 80
Student: Alice
Gender: F
Average score: 71.67
Result: passPHP

<?php
// Read student's information
$name = readline("Enter student's name: ");
$gender = readline("Enter student's gender (M/F): ");
$score1 = floatval(readline("Enter score 1: "));
$score2 = floatval(readline("Enter score 2: "));
$score3 = floatval(readline("Enter score 3: "));

// Calculate average score
$average = ($score1 + $score2 + $score3) / 3;

// Determine pass or fail
$result = ($average > 50) ? "pass" : "failed";

// Print result
echo "Student: $name\n";
echo "Gender: $gender\n";
echo "Average score: " . number_format($average, 2) . "\n";
echo "Result: $result\n";
?>


output:
Enter student's name: John
Enter student's gender (M/F): M
Enter score 1: 75
Enter score 2: 60
Enter score 3: 85
Student: John
Gender: M
Average score: 73.33
Result: passSwift

import Foundation

// Function to read input from user
func readInput() -> String {
    guard let input = readLine() else {
        fatalError("Unexpected end of input")
    }
    return input
}

// Function to read a float input from user
func readFloatInput() -> Float {
    guard let input = readLine(), let floatInput = Float(input) else {
        fatalError("Invalid input")
    }
    return floatInput
}

// Read student's information
print("Enter student's name:")
let name = readInput()

print("Enter student's gender (M/F):")
let gender = readInput()

print("Enter score 1:")
let score1 = readFloatInput()

print("Enter score 2:")
let score2 = readFloatInput()

print("Enter score 3:")
let score3 = readFloatInput()

// Calculate average score
let average = (score1 + score2 + score3) / 3

// Determine pass or fail
let result = average > 50 ? "pass" : "failed"

// Print result
print("Student: \(name)")
print("Gender: \(gender)")
print("Average score: \(String(format: "%.2f", average))")
print("Result: \(result)")output :
Enter student's name:
John
Enter student's gender (M/F):
M
Enter score 1:
75
Enter score 2:
60
Enter score 3:
85
Student: John
Gender: M
Average score: 73.33
Result: pass


VB.net

Imports System

Module Program
    Sub Main()
        ' Read student's information
        Console.Write("Enter student's name: ")
        Dim name As String = Console.ReadLine()

        Console.Write("Enter student's gender (M/F): ")
        Dim gender As Char = Console.ReadLine()(0)

        Console.Write("Enter score 1: ")
        Dim score1 As Double = Convert.ToDouble(Console.ReadLine())

        Console.Write("Enter score 2: ")
        Dim score2 As Double = Convert.ToDouble(Console.ReadLine())

        Console.Write("Enter score 3: ")
        Dim score3 As Double = Convert.ToDouble(Console.ReadLine())

        ' Calculate average score
        Dim average As Double = (score1 + score2 + score3) / 3

        ' Determine pass or fail
        Dim result As String = If(average > 50, "pass", "failed")

        ' Print result
        Console.WriteLine("Student: " & name)
        Console.WriteLine("Gender: " & gender)
        Console.WriteLine("Average score: " & average.ToString("F2"))
        Console.WriteLine("Result: " & result)
    End Sub
End Module


output:
Enter student's name:
John
Enter student's gender (M/F):
M
Enter score 1:
75
Enter score 2:
60
Enter score 3:
85
Student: John
Gender: M
Average score: 73.33
Result: pass
تعليقاتحجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-