أخر الاخبار

complete responsive e-commerce website design tutorial

 complete responsive e-commerce website design tutorial


file html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>complete responsive e-commerce website design tutorial</title>

    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper/swiper-bundle.min.css" />

    <!-- font awesome cdn link  -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.3/css/all.min.css">

    <!-- custom css file link  -->
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">

</head>
<body>
    
<!-- header section starts  -->

<header>

    <a href="#" class="logo">fahion<span>.</span></a>

    <form action="">
        <input type="search" id="search-bar">
        <label for="search-bar" class="fas fa-search"></label>
    </form>

    <div class="icons">
        <div id="menu-bar" class="fas fa-bars"></div>
        <div id="theme-toggler" class="fas fa-moon"></div>
        <a href="#" class="fas fa-heart"></a>
        <a href="#" class="fas fa-shopping-cart"></a>
        <a href="#" class="fas fa-user"></a>
    </div>

</header>

<!-- header section ends -->

<!-- navbar section  -->

<nav class="navbar">

    <div class="user">
        <img src="images/user-img.png" alt="">
        <h3>shaikh anas</h3>
    </div>

    <div class="links">
        <a href="#home">home</a>
        <a href="#products">products</a>
        <a href="#featured">featured</a>
        <a href="#deal">deal</a>
        <a href="#review">review</a>
    </div>

    <div id="close" class="fas fa-times"></div>

</nav>

<!-- home section starts  -->

<section class="home" id="home">

    <div class="content">
        <span>special offer</span>
        <h3>sale upto 50% off</h3>
        <a href="#" class="btn">shop now</a>
    </div>

    <div class="image">
        <img src="images/home-img.png" alt="">
    </div>

</section>

<!-- home section ends -->

<!-- category section starts  -->

<section class="category">

    <h1 class="heading"> shop by <span>category</span> </h1>

    <div class="box-container">

        <div class="box">
            <img src="images/cat-1.jpg" alt="">
            <div class="content">
                <span>upto 50% off</span>
                <h3>for womans</h3>
                <a href="#" class="btn">shop now</a>
            </div>
        </div>

        <div class="box">
            <img src="images/cat-2.jpg" alt="">
            <div class="content">
                <span>upto 50% off</span>
                <h3>for mans</h3>
                <a href="#" class="btn">shop now</a>
            </div>
        </div>
        
    </div>

</section>

<!-- category section ends -->

<!-- products section starts  -->

<section class="products" id="products">

    <h1 class="heading"> latest <span>products</span> </h1>

<div class="swiper-container product-slider gap">
    <div class="swiper-wrapper">
        <div class="swiper-slide">
            <div class="slide">
                <div class="icons">
                    <a href="#" class="fas fa-heart"></a>
                    <a href="#" class="fas fa-search"></a>
                    <a href="#" class="fas fa-eye"></a>
                </div>
                <div class="image">
                    <img src="images/p-1.png" alt="">
                </div>
                <div class="content">
                    <div class="stars">
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="far fa-star"></i>
                        <span>( 250 reviews )</span>
                    </div>
                    <h3>man's clothing</h3>
                    <div class="price">$15.99 <span>$18.99</span></div>
                    <a href="#" class="btn">add to cart</a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="swiper-slide">
            <div class="slide">
                <div class="icons">
                    <a href="#" class="fas fa-heart"></a>
                    <a href="#" class="fas fa-search"></a>
                    <a href="#" class="fas fa-eye"></a>
                </div>
                <div class="image">
                    <img src="images/p-2.png" alt="">
                </div>
                <div class="content">
                    <div class="stars">
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="far fa-star"></i>
                        <span>( 250 reviews )</span>
                    </div>
                    <h3>woman's clothing</h3>
                    <div class="price">$15.99 <span>$18.99</span></div>
                    <a href="#" class="btn">add to cart</a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="swiper-slide">
            <div class="slide">
                <div class="icons">
                    <a href="#" class="fas fa-heart"></a>
                    <a href="#" class="fas fa-search"></a>
                    <a href="#" class="fas fa-eye"></a>
                </div>
                <div class="image">
                    <img src="images/p-3.png" alt="">
                </div>
                <div class="content">
                    <div class="stars">
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="far fa-star"></i>
                        <span>( 250 reviews )</span>
                    </div>
                    <h3>man's clothing</h3>
                    <div class="price">$15.99 <span>$18.99</span></div>
                    <a href="#" class="btn">add to cart</a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="swiper-slide">
            <div class="slide">
                <div class="icons">
                    <a href="#" class="fas fa-heart"></a>
                    <a href="#" class="fas fa-search"></a>
                    <a href="#" class="fas fa-eye"></a>
                </div>
                <div class="image">
                    <img src="images/p-4.png" alt="">
                </div>
                <div class="content">
                    <div class="stars">
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="far fa-star"></i>
                        <span>( 250 reviews )</span>
                    </div>
                    <h3>woman's clothing</h3>
                    <div class="price">$15.99 <span>$18.99</span></div>
                    <a href="#" class="btn">add to cart</a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="swiper-slide">
            <div class="slide">
                <div class="icons">
                    <a href="#" class="fas fa-heart"></a>
                    <a href="#" class="fas fa-search"></a>
                    <a href="#" class="fas fa-eye"></a>
                </div>
                <div class="image">
                    <img src="images/p-5.png" alt="">
                </div>
                <div class="content">
                    <div class="stars">
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="far fa-star"></i>
                        <span>( 250 reviews )</span>
                    </div>
                    <h3>man's clothing</h3>
                    <div class="price">$15.99 <span>$18.99</span></div>
                    <a href="#" class="btn">add to cart</a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="swiper-button-next"></div>
    <div class="swiper-button-prev"></div>
</div>

<div class="swiper-container product-slider">
    <div class="swiper-wrapper">
        <div class="swiper-slide">
            <div class="slide">
                <div class="icons">
                    <a href="#" class="fas fa-heart"></a>
                    <a href="#" class="fas fa-search"></a>
                    <a href="#" class="fas fa-eye"></a>
                </div>
                <div class="image">
                    <img src="images/p-6.png" alt="">
                </div>
                <div class="content">
                    <div class="stars">
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="far fa-star"></i>
                        <span>( 250 reviews )</span>
                    </div>
                    <h3>woman's clothing</h3>
                    <div class="price">$15.99 <span>$18.99</span></div>
                    <a href="#" class="btn">add to cart</a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="swiper-slide">
            <div class="slide">
                <div class="icons">
                    <a href="#" class="fas fa-heart"></a>
                    <a href="#" class="fas fa-search"></a>
                    <a href="#" class="fas fa-eye"></a>
                </div>
                <div class="image">
                    <img src="images/p-7.png" alt="">
                </div>
                <div class="content">
                    <div class="stars">
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="far fa-star"></i>
                        <span>( 250 reviews )</span>
                    </div>
                    <h3>man's clothing</h3>
                    <div class="price">$15.99 <span>$18.99</span></div>
                    <a href="#" class="btn">add to cart</a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="swiper-slide">
            <div class="slide">
                <div class="icons">
                    <a href="#" class="fas fa-heart"></a>
                    <a href="#" class="fas fa-search"></a>
                    <a href="#" class="fas fa-eye"></a>
                </div>
                <div class="image">
                    <img src="images/p-8.png" alt="">
                </div>
                <div class="content">
                    <div class="stars">
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="far fa-star"></i>
                        <span>( 250 reviews )</span>
                    </div>
                    <h3>woman's clothing</h3>
                    <div class="price">$15.99 <span>$18.99</span></div>
                    <a href="#" class="btn">add to cart</a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="swiper-slide">
            <div class="slide">
                <div class="icons">
                    <a href="#" class="fas fa-heart"></a>
                    <a href="#" class="fas fa-search"></a>
                    <a href="#" class="fas fa-eye"></a>
                </div>
                <div class="image">
                    <img src="images/p-9.png" alt="">
                </div>
                <div class="content">
                    <div class="stars">
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="far fa-star"></i>
                        <span>( 250 reviews )</span>
                    </div>
                    <h3>man's clothing</h3>
                    <div class="price">$15.99 <span>$18.99</span></div>
                    <a href="#" class="btn">add to cart</a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="swiper-slide">
            <div class="slide">
                <div class="icons">
                    <a href="#" class="fas fa-heart"></a>
                    <a href="#" class="fas fa-search"></a>
                    <a href="#" class="fas fa-eye"></a>
                </div>
                <div class="image">
                    <img src="images/p-10.png" alt="">
                </div>
                <div class="content">
                    <div class="stars">
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="fas fa-star"></i>
                        <i class="far fa-star"></i>
                        <span>( 250 reviews )</span>
                    </div>
                    <h3>woman's clothing</h3>
                    <div class="price">$15.99 <span>$18.99</span></div>
                    <a href="#" class="btn">add to cart</a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="swiper-button-next"></div>
    <div class="swiper-button-prev"></div>
</div>

</section>

<!-- products section ends -->

<!-- featured section starts  -->

<section class="featured" id="featured">

    <h1 class="heading"> <span>featured</span> products </h1>

    <div class="box-container">

        <div class="box">
            <div class="image-container">
                <div class="small-image">
                    <img src="images/f-1-1.png" class="small-image-1" alt="">
                    <img src="images/f-1-2.png" class="small-image-1" alt="">
                    <img src="images/f-1-3.png" class="small-image-1" alt="">
                </div>
                <div class="big-image">
                    <img src="images/f-1-1.png" class="big-image-1" alt="">
                </div>
            </div>
            <div class="content">
                <h3>man's clothing</h3>
                <div class="stars">
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="far fa-star"></i>
                    <span>( 250 reviews )</span>
                </div>
                <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tempora quasi nesciunt, error fuga facilis autem rerum cumque animi rem natus.</p>
                <div class="price">$15.99 <span>$18.99</span></div>
                <a href="#" class="btn">add to cart</a>
            </div>
        </div>

        <div class="box">
            <div class="image-container">
                <div class="small-image">
                    <img src="images/f-2-1.png" class="small-image-2" alt="">
                    <img src="images/f-2-2.png" class="small-image-2" alt="">
                    <img src="images/f-2-3.png" class="small-image-2" alt="">
                </div>
                <div class="big-image">
                    <img src="images/f-2-1.png" class="big-image-2" alt="">
                </div>
            </div>
            <div class="content">
                <h3>woman's clothing</h3>
                <div class="stars">
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="far fa-star"></i>
                    <span>( 250 reviews )</span>
                </div>
                <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tempora quasi nesciunt, error fuga facilis autem rerum cumque animi rem natus.</p>
                <div class="price">$15.99 <span>$18.99</span></div>
                <a href="#" class="btn">add to cart</a>
            </div>
        </div>

        <div class="box">
            <div class="image-container">
                <div class="small-image">
                    <img src="images/f-3-1.png" class="small-image-3" alt="">
                    <img src="images/f-3-2.png" class="small-image-3" alt="">
                    <img src="images/f-3-3.png" class="small-image-3" alt="">
                </div>
                <div class="big-image">
                    <img src="images/f-3-1.png" class="big-image-3" alt="">
                </div>
            </div>
            <div class="content">
                <h3>man's clothing</h3>
                <div class="stars">
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="far fa-star"></i>
                    <span>( 250 reviews )</span>
                </div>
                <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tempora quasi nesciunt, error fuga facilis autem rerum cumque animi rem natus.</p>
                <div class="price">$15.99 <span>$18.99</span></div>
                <a href="#" class="btn">add to cart</a>
            </div>
        </div>

    </div>

</section>

<!-- featured section ends -->

<!-- deal section starts  -->

<section class="deal" id="deal">

    <h1 class="heading"> special <span>deal</span> </h1>

    <div class="row">

        <div class="content">
            <span class="discount">upto 50% off</span>
            <h3 class="text">deal of the day</h3>
            <div class="count-down">
                <div class="box">
                    <h3 id="days">00</h3>
                    <span>days</span>
                </div>
                <div class="box">
                    <h3 id="hours">00</h3>
                    <span>hours</span>
                </div>
                <div class="box">
                    <h3 id="minutes">00</h3>
                    <span>minutes</span>
                </div>
                <div class="box">
                    <h3 id="seconds">00</h3>
                    <span>seconds</span>
                </div>
            </div>
            <a href="#" class="btn">shop now</a>
        </div>

        <div class="image">
            <img src="images/counter-img.png" alt="">
        </div>

    </div>

</section>

<!-- deal section ends -->

<!-- review section starts  -->

<section class="review" id="review">

    <h1 class="heading"> customers <span>review</span> </h1>

<div class="swiper-container review-slider">
    <div class="swiper-wrapper">
        <div class="swiper-slide">
            <div class="slide">
                <div class="stars">
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="fas fa-star"></i>
                </div>
                <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nesciunt nihil aut praesentium qui non, magnam perspiciatis commodi fugit cumque quos, deserunt quidem esse fuga facilis exercitationem, dolorum itaque corrupti tempore.</p>
                <div class="user">
                    <img src="images/pic-1.png" alt="">
                    <div class="user-info">
                        <h3>john deo</h3>
                        <span>happy customer</span>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="swiper-slide">
            <div class="slide">
                <div class="stars">
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="fas fa-star"></i>
                </div>
                <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nesciunt nihil aut praesentium qui non, magnam perspiciatis commodi fugit cumque quos, deserunt quidem esse fuga facilis exercitationem, dolorum itaque corrupti tempore.</p>
                <div class="user">
                    <img src="images/pic-2.png" alt="">
                    <div class="user-info">
                        <h3>john deo</h3>
                        <span>happy customer</span>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="swiper-slide">
            <div class="slide">
                <div class="stars">
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="fas fa-star"></i>
                </div>
                <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nesciunt nihil aut praesentium qui non, magnam perspiciatis commodi fugit cumque quos, deserunt quidem esse fuga facilis exercitationem, dolorum itaque corrupti tempore.</p>
                <div class="user">
                    <img src="images/pic-3.png" alt="">
                    <div class="user-info">
                        <h3>john deo</h3>
                        <span>happy customer</span>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="swiper-slide">
            <div class="slide">
                <div class="stars">
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="fas fa-star"></i>
                    <i class="fas fa-star"></i>
                </div>
                <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nesciunt nihil aut praesentium qui non, magnam perspiciatis commodi fugit cumque quos, deserunt quidem esse fuga facilis exercitationem, dolorum itaque corrupti tempore.</p>
                <div class="user">
                    <img src="images/pic-4.png" alt="">
                    <div class="user-info">
                        <h3>john deo</h3>
                        <span>happy customer</span>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

</section>

<!-- review section ends -->

<!-- footer section starts  -->

<section class="footer">

<div class="footer-container">

    <div class="box-container">

        <div class="box">
            <h3>quick links</h3>
            <a href="#">home</a>
            <a href="#">products</a>
            <a href="#">featured</a>
            <a href="#">deal</a>
            <a href="#">review</a>
        </div>

        <div class="box">
            <h3>extra links</h3>
            <a href="#">my account</a>
            <a href="#">my favorite</a>
            <a href="#">my order</a>
            <a href="#">my cart</a>
        </div>

        <div class="box">
            <h3>donwload links</h3>
            <a href="#">windows store</a>
            <a href="#">app store</a>
            <a href="#">google store</a>
        </div>

        <div class="box">
            <h3>contact us</h3>
            <a href="#">+123-456-7890</a>
            <a href="#">example@gmail.com</a>
            <a href="#">mumbai, india - 400104</a>
            <img src="images/payment.png" alt="">
        </div>

    </div>

    <div class="credit"> created by <span> mr. mohammed muslim </span> | all rights reserved </div>

</div>

</section>

<!-- footer section ends -->
<script src="https://unpkg.com/swiper/swiper-bundle.min.js"></script>

<!-- custom js file link -->
<script src="js/script.js"></script>

</body>
</html>


file css

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@100;300;400;500;700&display=swap');

:root{
    --orange:#ff9500;
    --white-color:#fff;
    --black-color:#333;
    --light-color:rgba(0,0,0,.3);
}

*{
    font-family'Roboto'sans-serif;
    margin:0padding:0;
    box-sizingborder-box;
    outlinenoneborder:none;
    text-decorationnone;
    text-transformcapitalize;
    transition:.2s linear;
}

html{
    font-size62.5%;
    overflow-xhidden;
    scroll-padding-top7.5rem;
    scroll-behaviorsmooth;
}

html::-webkit-scrollbar{
    width:1rem;
}

html::-webkit-scrollbar-track{
    background:var(--white-color);
}

html::-webkit-scrollbar-thumb{
    background:var(--black-color);
    border-radius5rem;
}

body{
    background:#eee;
}

body.active{
    --white-color:#111;
    --black-color:#fff;
    --light-color:rgba(255,255,255,.3);
    background:#222;
}

section{
    padding:1rem 9%;
}

.heading{
    padding:1rem 0;
    margin-bottom2rem;
    border-bottom.1rem solid var(--light-color);
    font-size3rem;
    color:var(--black-color);
    text-transformuppercase;
}

.heading span{
    color:var(--orange);
    text-transformuppercase;
}

.btn{
    displayinline-block;
    margin-top1rem;
    border-radius5rem;
    backgroundvar(--black-color);
    color:var(--white-color);
    font-size1.8rem;
    padding:.9rem 3.5rem;
    cursorpointer;
}

.btn:hover{
    background:var(--orange);
    color:#fff;
}

header{
    width100%;
    displayflex;
    align-itemscenter;
    justify-contentspace-between;
    backgroundvar(--white-color);
    border-bottom.1rem solid var(--light-color);
    padding:1.5rem 9%;
}

header .logo{
    text-transformuppercase;
    font-weightbolder;
    color:var(--black-color);
    font-size3rem;
}

header .logo span{
    color:var(--orange);
}

header form{
    displayflex;
    align-itemscenter;
    width40rem;
    border-radius5rem;
    height5rem;
    backgroundvar(--black-color);
    overflow:hidden;
}

header form input{
    width100%;
    height100%;
    backgroundnone;
    font-size1.7rem;
    color:var(--white-color);
    padding:0 2rem;
    text-transformnone;
}

header form label{
    font-size2rem;
    padding-right2rem;
    color:var(--white-color);
    cursorpointer;
}

header form label:hover{
    color:var(--orange);
}

header .icons div,
header .icons a{
    height4rem;
    width4rem;
    font-size1.7rem;
    line-height4rem;
    backgroundvar(--black-color);
    color:var(--white-color);
    text-aligncenter;
    border-radius50%;
    cursorpointer;
    margin-right.7rem;
}

header .icons div:hover,
header .icons a:hover{
    backgroundvar(--orange);
    color:#fff;
    transformrotate(360deg);
}

header.active{
    positionfixed;
    top:0left0;
    z-index100;
}

.navbar{
    positionfixed;
    top:0left-120%;
    z-index1000;
    height100%;
    backgroundvar(--white-color);
    padding:3rem;
    width30rem;
}

.navbar.active{
    left0;
    box-shadow0 0 0 100vw var(--light-color);
}

.navbar .user{
    text-aligncenter;
    margin:3rem auto;
}

.navbar .user img{
    height15rem;
    width15rem;
    border-radius50%;
    border:.5rem solid var(--white-color);
    object-fitcover;
    box-shadow5rem 2rem 0 -3rem var(--orange),
                -5rem -2rem 0 -3rem var(--orange);
}

.navbar .user h3{
    padding-top.5rem;
    color:var(--black-color);
    font-weight500;
    font-size2rem;
}

.navbar .links a{
    displayblock;
    border-bottom.1rem solid var(--light-color);
    font-size2rem;
    padding:1.5rem 0;
    color:var(--black-color);
}

.navbar .links a:last-child{
    bordernone;
}

.navbar .links a:hover{
    letter-spacing.2rem;
    color:var(--orange);
}

.navbar #close{
    positionabsolute;
    top:1remright:2rem;
    font-size3rem;
    cursorpointer;
    color:var(--black-color);
}

.navbar #close:hover{
    colorvar(--orange);
}

.home{
    min-height90vh;
    displayflex;
    align-itemscenter;
    flex-wrapwrap-reverse;
    gap:1.5rem;
}

.home .content{
    flex:1 1 40rem;
}

.home .image{
    flex:1 1 40rem;
    text-aligncenter;
}

.home .image img{
    width:30vw;
}

.home .content span{
    color:var(--orange);
    font-size3rem;
}

.home .content h3{
    color:var(--black-color);
    font-size8rem;
    text-transformuppercase;
}

.category .box-container{
    displayflex;
    flex-wrapwrap;
    gap:1.5rem;
}

.category .box-container .box{
    height30rem;
    flex:1 1 40rem;
    border-radius.5rem;
    positionrelative;
    overflow:hidden;
}

.category .box-container .box img{
    height100%;
    width100%;
    object-fitcover;
}

.category .box-container .box:hover img{
    transformscale(1.1);
}

.category .box-container .content{
    positionabsolute;
    bottom7remleft:2rem;
}

.category .box-container .content span{
    font-size2rem;
    color:var(--orange);
}

.category .box-container .content h3{
    font-size3rem;
    color:#3337;
    text-transformuppercase;
    padding-top.5rem;
}

.products .product-slider .slide{
    overflowhidden;
    positionrelative;
    border:.1rem solid var(--light-color);
    border-radius.5rem;
    backgroundvar(--white-color);
}

.products .product-slider .slide .image{
    padding:1rem;
}

.products .product-slider .slide .image img{
    height50rem;
    width100%;
    object-fitcover;
}

.products .product-slider .slide .content{
    padding:2rem;
    border-top.1rem solid var(--light-color);
}

.products .product-slider .slide .icons{
    positionabsolute;
    top:0right:-7rem;
}

.products .product-slider .slide:hover .icons{
    right:1rem;
}

.products .product-slider .slide .icons a{
    height:5rem;
    width:5rem;
    line-height5rem;
    text-aligncenter;
    font-size2rem;
    border-radius50%;
    backgroundvar(--black-color);
    color:var(--white-color);
    displayblock;
    margin-top1rem;
}

.products .product-slider .slide .icons a:hover{
    background:var(--orange);
    color:#fff;
}

.products .product-slider .slide .content .stars i{
    font-size2rem;
    color:var(--orange);
}

.products .product-slider .slide .content .stars span{
    font-size2rem;
    color:var(--black-color);
    font-weight300;
}

.products .product-slider .slide .content h3{
    color:var(--black-color);
    font-weightnormal;
    font-size2.5rem;
    padding:.5rem 0;
}

.products .product-slider .slide .content .price{
    color:var(--orange);
    font-weightbolder;
    font-size2.5rem;
    padding:.5rem 0;
}

.products .product-slider .slide .content .price span{
    color:var(--black-color);
    font-weightnormal;
    font-size1.5rem;
    text-decorationline-through;
}

.products .product-slider .swiper-button-next,
.products .product-slider .swiper-button-prev{
    color:var(--black-color);
}

.products .gap{
    margin-bottom2rem;
}

.featured .box-container{
    displayflex;
    flex-wrapwrap;
    gap:1.5rem;
}

.featured .box-container .box{
    flex:1 1 27rem;
    backgroundvar(--white-color);
    border:.1rem solid var(--light-color);
    border-radius.5rem;
    padding:1rem;
}

.featured .box-container .box .image-container{
    displayflex;
    gap:1.5rem;
    align-itemscenter;
    padding:1rem;
}

.featured .box-container .box .image-container .small-image{
    width:20%;
}

.featured .box-container .box .image-container .big-image{
    width:80%;
}

.featured .box-container .box .image-container .small-image img{
    width:100%;
    padding.5rem;
    margin-bottom1rem;
    border:.1rem solid var(--light-color);
    cursorpointer;
}

.featured .box-container .box .image-container .big-image img{
    width:100%;
}

.featured .box-container .box .content{
    padding:1rem;
    border-top.1rem solid var(--light-color);
}

.featured .box-container .box .content h3{
    font-size2.5rem;
    color:var(--black-color);
}

.featured .box-container .box .content .stars{
    padding.5rem 0;
}

.featured .box-container .box .content .stars i{
    font-size1.5rem;
    color:var(--orange);
}

.featured .box-container .box .content .stars span{
    font-size1.5rem;
    color:var(--black-color);
    font-weight300;
}

.featured .box-container .box .content p{
    color:var(--black-color);
    font-size1.5rem;
    padding:.5rem 0;
}

.featured .box-container .box .content .price{
    color:var(--orange);
    font-size2.5rem;
    padding:.5rem 0;
    font-weightbolder;
}

.featured .box-container .box .content .price span{
    color:var(--black-color);
    font-size1.5rem;
    text-decorationline-through;
    font-weight300;
}

.deal .row{
    displayflex;
    align-itemscenter;
    flex-wrapwrap;
    gap:1.5rem;
    text-aligncenter;
    border:.1rem solid var(--light-color);
    background:var(--white-color);
    border-radius.5rem;
    padding:1rem;
}

.deal .row .content{
    flex:1 1 40rem;
    padding:1rem;
}

.deal .row .image{
    flex:1 1 40rem;
    padding:2rem;
}

.deal .row .image img{
    width:100%;
}

.deal .row .discount{
    font-size2rem;
    color:var(--orange);
}

.deal .row .text{
    font-size4rem;
    color:var(--black-color);
    padding:.5rem 0;
}

.deal .row .count-down{
    displayflex;
    gap:2rem;
    justify-contentcenter;
    padding:.5rem 0;
}

.deal .row .count-down h3{
    color:var(--orange);
    font-size4rem;
}

.deal .row .count-down span{
    color:var(--light-color);
    font-size1.5rem;
}

.review .review-slider .slide{
    background:var(--white-color);
    border-radius.5rem;
    border:.1rem solid var(--light-color);
    padding:2rem;
}

.review .review-slider .slide .stars{
    padding:1rem 0;
}

.review .review-slider .slide .stars i{
   font-size2rem;
   color:var(--orange);
}

.review .review-slider .slide p{
    color:var(--black-color);
    font-size1.6rem;
    font-weight300;
    line-height1.5;
    padding:1rem 0;
}

.review .review-slider .slide .user{
    padding-top.5rem;
    displayflex;
    align-itemscenter;
}

.review .review-slider .slide .user img{
    margin-right1.5rem;
    height:7rem;
    width:7rem;
    border-radius50%;
    object-fitcover;
}

.review .review-slider .slide .user h3{
    color:var(--black-color);
    font-size2.5rem;
}

.review .review-slider .slide .user span{
    color:var(--light-color);
    font-size1.7rem;
}

.footer .footer-container{
    background:var(--white-color);
    border:.1rem solid var(--light-color);
    border-radius.5rem;
    padding:2rem;
}

.footer .footer-container .box-container{
    displayflex;
    flex-wrapwrap;
    gap:1.5rem;
}

.footer .footer-container .box-container .box{
    flex:1 1 25rem;
}

.footer .footer-container .box-container .box h3{
    color:var(--orange);
    font-size2.5rem;
    padding:1rem 0;
}

.footer .footer-container .box-container .box a{
    displayblock;
    color:var(--black-color);
    font-size1.7rem;
    padding:1rem 0;
    font-weight300;
}

.footer .footer-container .box-container .box a:hover{
    color:var(--orange);
}

.footer .footer-container .box-container .box img{
    margin-top1rem;
}

.footer .footer-container .credit{
    font-size2rem;
    margin-top2rem;
    padding-top2rem;
    border-top.1rem solid var(--light-color);
    color:var(--black-color);
    text-aligncenter;
}

.footer .footer-container .credit span{
    color:var(--orange);
}


/* media queries  */

@media (max-width:991px){

    html{
        font-size55%;
    }

    header{
        padding:1.5rem;
    }

    section{
        padding:1.5rem;
    }

    .home .content h3{
        font-size5rem;
    }

}

@media (max-width:768px){

    header{
        flex-flowcolumn;
    }

    header form{
        width:100%;
        margin:2rem 0;
    }

    header.active{
        transformtranslateY(-12.5rem);
    }

    .home .content{
        text-aligncenter;
    }

    .home .image img{
        width100%;
    }

}

@media (max-width:450px){

    html{
        font-size50%;
    }

    .heading{
        text-aligncenter;
        font-size2.5rem;
        border-bottomnone;
    }
}

file js

let navbar = document.querySelector('.navbar')

document.querySelector('#menu-bar').onclick = () =>{
    navbar.classList.toggle('active');
}

document.querySelector('#close').onclick = () =>{
    navbar.classList.remove('active');
}

window.onscroll = () =>{

    navbar.classList.remove('active');

    if(window.scrollY > 100){
        document.querySelector('header').classList.add('active');
    }else{
        document.querySelector('header').classList.remove('active');
    }

}

let themeToggler = document.querySelector('#theme-toggler');

themeToggler.onclick = () =>{
    themeToggler.classList.toggle('fa-sun');
    if(themeToggler.classList.contains('fa-sun')){
        document.querySelector('body').classList.add('active');
    }else{
        document.querySelector('body').classList.remove('active');
    }
}

document.querySelectorAll('.small-image-1').forEach(images =>{
    images.onclick = () =>{
        document.querySelector('.big-image-1').src = images.getAttribute('src');
    }
});

document.querySelectorAll('.small-image-2').forEach(images =>{
    images.onclick = () =>{
        document.querySelector('.big-image-2').src = images.getAttribute('src');
    }
});

document.querySelectorAll('.small-image-3').forEach(images =>{
    images.onclick = () =>{
        document.querySelector('.big-image-3').src = images.getAttribute('src');
    }
});

let countDate = new Date('aug 1, 2021 00:00:00').getTime();

function countDown(){

    let now = new Date().getTime();
    gap = countDate - now;

    let seconds = 1000;
    let minutes = seconds * 60;
    let hours = minutes * 60;
    let days = hours * 24;

    let d = Math.floor(gap / (days));
    let h = Math.floor((gap % (days)) / (hours));
    let m = Math.floor((gap % (hours)) / (minutes));
    let s = Math.floor((gap % (minutes)) / (seconds));

    document.getElementById('days').innerText = d;
    document.getElementById('hours').innerText = h;
    document.getElementById('minutes').innerText = m;
    document.getElementById('seconds').innerText = s;

}

setInterval(function(){
    countDown()
},1000);

var swiper = new Swiper(".product-slider", {
    slidesPerView: 3,
    loop:true,
    spaceBetween: 10,
    autoplay: {
        delay: 4000,
        disableOnInteraction: false,
    },
    navigation: {
        nextEl: ".swiper-button-next",
        prevEl: ".swiper-button-prev",
    },
    breakpoints: {
        0: {
            slidesPerView: 1,
        },
        550: {
          slidesPerView: 2,
        },
        800: {
          slidesPerView: 3,
        },
        1000: {
            slidesPerView: 3,
        },
    },
});

var swiper = new Swiper(".review-slider", {
    slidesPerView: 3,
    loop:true,
    spaceBetween: 10,
    autoplay: {
        delay: 4000,
        disableOnInteraction: false,
    },
    breakpoints: {
        0: {
            slidesPerView: 1,
        },
        550: {
          slidesPerView: 2,
        },
        800: {
          slidesPerView: 3,
        },
        1000: {
            slidesPerView: 3,
        },
    },
});
تعليقاتحجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-